Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Direktupphandling

Direktupphandlingar är upphandlingar utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Denna form av upphandling ska användas om ramavtal saknas och om inköpet högst beräknas uppgå till gällande beloppsgräns. I de fall du är osäker på om värdet kommer att överstiga beloppsgränsen ska du kontakta Upphandling Södertörn.

Observera att uppdelning av inköp i mindre delar i syfte att komma under gällande beloppsgräns inte är tillåtet.

Direktupphandlingar får även genomföras om det finns synnerliga skäl som ofrivillig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses. 

Upprepade direktupphandlingar som avser samma typ av vara, tjänst eller entreprenad är inte tillåtet. Om ett sådant behov finns ska respektive förvaltning se till att en regelrätt upphandling sker och att ett ramavtal tecknas.

Att tänka på vid direktupphandling

Grunden för all upphandling är affärsmässighet. Kommunen har tagit fram riktlinjer för hur direktupphandlingar ska genomföras.

Vid en direktupphandling gäller de EU-rättsliga principerna för offentlig upphandling, det vill säga principerna om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande. Den upphandlande myndighetens val av leverantör måste kunna motiveras på en objektiv och affärsmässig grund. Vid direktupphandlingar gäller även absolut anbudssekretess.

Direktupphandlingar ska alltid dokumenteras och de fall beloppet överstiger 100 000 kronor ska en direktupphandlingsrapport ska fyllas i och lämnas till upphandlingsenheten.

Otillåtna direktupphandlingar

Om du inte följer riktlinjerna kan avtalet ogiltigförklaras och upphandlingsskadeavgift dömas ut. både för upphandlingar över och under beloppsgränserna.

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad